Stafhouder Patrick A. Dillen

Woord van de stafhouder

Pero he andado el camino
que era el mio

Hooggeachte Vergadering,
Beste Confraters,

U bent wederom talrijk aanwezig. Reeds mijn dank voor uw jeugdige betrokkenheid. Dit stelt ons gerust nu de toekomst verzekerd lijkt. Maar los van jullie aanwezigheid wens ik de balie vooral te bedanken voor het vertrouwen dat u mij twee jaar hebt gegeven.

Ik dank u niet alleen voor deze voor mij intensieve, uitdagende, leerrijke en bekronende periode, maar omwille van het gevoel dat ik een – zij het misschien kleine – bijdrage heb kunnen leveren tot de evolutie van ons beroep.

Inderdaad, er waren de gebruikelijke taken van een stafhouder : Het beslissen en bemiddelen in geschillen tussen advocaten onderling en advocaten en rechtzoekenden, en de tussenkomsten bij advocaten die de verkeerde richting zijn uitgegaan of dreigen uit te gaan. Men kan het belang van deze tussenkomsten niet overschatten. Tucht en bestraffing is het laatste antwoord op deontologisch grensoverschrijdend gedrag. Men kan als stafhouder sneller en efficiënter tussenkomen, maar dit moet wel zo vroeg mogelijk gebeuren.

Maar vooral heb ik getracht richting te geven aan ons beroep :

1. Zo geloof ik steevast in de advocaatuur als vrij beroep, waarbij de advocaat zelf, rekening houdend met de markt, zijn erelonen bepaalt binnen een autoregulerende beroepsorde.

Wij hebben ons dan ook met succes kunnen verzetten tegen de lijst van geconventioneerde advocaten die voor een langere periode zouden moeten aanvaarden om in alle zaken van de vooropgestelde rechtsbijstandsverzekering binnen een bepaalde nomenclatuur en vastgestelde verloning te werken.

Het tij is gekeerd; men garandeert nu terug de vrijheid om per dossier de erelonen zelf te bepalen. De strijd is echter nog niet gestreden; er blijven nog punten van betwisting bestaan.

Ook met betrekking tot het rapport PH2 werd vanuit deze insteek gereflecteerd. Het is mijn overtuiging dat litigation, zoals elders in Europa, zal verminderen en wij aldus de actieradius van de advocaat moeten vergroten en onze deontologie ondernemingsvriendelijk moeten invullen, zonder voorbij te gaan aan de specifieke rol van de advocaat in de samenleving.

Voor de advocaat met openheid voor Legaltech – wat overigens een antwoord kan bieden op de verschraling van het contentieux-landschap – werd samen met it-specialisten en de Franse Orde de Brusselse Incubator (Incubrux) opgericht – een platform waar it-specialisten en advocaten kunnen brainstormen over de noden van de ene en de mogelijkheden van de anderen. De eerste Hackathon zal in het voorjaar plaatsvinden.

2. Verder heb ik getracht om met minder, meer te kunnen doen. De positieve invloed op de financiële situatie komt later aan bod, maar inhoudelijk zou ik toch enkele elementen willen aanstippen.

  • Precura: sinds 1 januari beschikken wij over een uitgebreidere dekking arbeidsongeschiktheidsverzekering; zonder dat de voorafgaande toestand nog meetelt (tenzij in uitzonderlijke gevallen), met een bevallingsvergoeding van minimum 1.000 euro, een vergoeding voor gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid reeds vanaf 25%, de niet toepassing van de evenredigheidsregel en een oplossing voor EU- en B-advocaten.
  • De hervorming van de werking van het secretariaat: ° vorig gerechtelijk jaar werd reeds gestart met het volledig digitaal laten verlopen van de comminicatie met en binnen de Nederlandse Orde. Dit werd dit jaar gefinaliseerd. °op personeelsvlak, enigszins genoodzaakt door omstandigheden, werd een volledig andere en horizontale structuur uitgebouwd. Drie nieuwe medewerkers (in augustus 2017 Jennifer De Wilde en Anja Van de Putte en sinds mei van dit jaar Vanessa Van Hoecke) werden aangetrokken, ter vervanging van 4 vroegere medewerksters. Deze horizontale structuur leidt tot voldoening van de gebruikers evenals van het personeel en heeft geleid tot een kostenbesparing. De switch naar dit nieuwe systeem en de tijdelijke onderbemanning heeft evenwel veel van het personeel gevergd en ik dank hen daar uitdrukkelijk voor. Mag ik enerzijds aan de pijlers van de Regentschapsstraaat vragen om naar voor te komen. Dat zijn, u zal ze wel kennen, Peggy (oa. Verantwoordelijk voor het VIA, de permanente Vorming en communicatie) en Annick (oa. voor het BJB). Anderzijds mag ik ook de pijlers van het gerechtsgebouw uitnodigen; dat is uiteraard een taak voor sterke schouders en dat zijn deze van Els (waar wij al heel lang op kunnen rekenen en die zich ontzettend inzet voor het goed draaien van het secretariaat), Anja (die als Interim al snel onmisbaar werd) en Jenni (die zich ontzettend snel de werking van het secretariaat heeft eigen gemaakt) en last but not least Vanessa die ons doet vergeten dat zij hier nog maar een ruime maand werkt en waardoor wij ons nu afvragen hoe wij het ooit zonder haar hebben kunnen redden. Allen bedankt voor jullie inzet, groepsgeest en verdraagzaamheid ten aanzien van soms moeilijke advocaten, maar vooral ten aanzien van een veeleisende stafhouder.Ik wens bovendien mijn beide handen van harte te bedanken. Sommige hebben twee linkerhanden. Ik mocht mij gelukkig prijzen, ik had twee rechterhanden. Mijn secretaris generaal en kabinetchef, mijn allerbeste Krista en Luc, zonder wie ik dit stafhouderschap niet zou hebben overleefd. Bedankt voor het immense werk dat jullie de voorbije jaren hebben verricht en het feit dat ik altijd op jullie kon rekenen. Zelfs indien onze overtuigingen verschilden, kon ik er blindelings van op aan dat jullie mijn beslissingen en motiveringen correct zouden verwoorden.
  • Op het vlak van communicatie heb ik getracht enkel doelgericht te communiceren. Er is dit jaar gewerkt aan een nieuw communicatiemodel dat het overstelpen met informatie van onze leden moet tegengaan, maar wel de belanghebbenden en belangstellenden op een GDPR vriendelijke manier zal bereiken. Dit in overleg met de verkozen stafhouder. Ten einde een applicatie te kunnen aanbieden, diende de web-site vernieuwd te worden. Dit alles heeft meer tijd gevergd dan verwacht, maar ik heb het volste vertrouwen in de verkozen stafhouder om dit verder uit te bouwen en concreet invulling te geven. Hij kan echter altijd op mij rekenen voor ondersteuning.

3. Benvens het voorgaande was ik de voorbije 2 jaren ontzettend begaan met de centrale plaats van Brussel als balie. Als vroegere Antwerpenaar moet ik bekennen dat mijn chauvinisme volledig op Brussel is overgeslagen. Ik hou van deze wereldstad op mensenmaat. Met inwoners uit 158 verschillende landen. Waar meertaligheid een dagdagelijkse realiteit is. Een stad waar, en daar ben ik gelukkig om, een gezonde vorm van anarchie en ongeordendheid heerst. De hoofdstad van Europa met zetel van tal van Europese en internationale instellingen Ik hou ook van onze Balie, met haar internationale advocatenkantoren met internationaal clienteel. Een cliënteel dat andere noden heeft dan lokaler cliënteel. Een Balie die als eerste geconfronteerd wordt met nieuwe tendensen en nieuwe behoeften en gebruiken, maar ook blootstaat aan de internationale concurrentie. Een Balie waarvan 80% van de grote en middelgrote associaties taalgemengd zijn, die Franse en Nederlandse Orde samen een 700-tal EU- en een 200 tal B-lijsters kent en samen 8.000 advocaten telt (meer dan de Vlaamse Balies of de Waalse Balies).

Aldus leek het mij dat wij omwille van het verschil tussen Brussel en de andere Belgische of Vlaamse Balies moeten streven naar : – Een behoud en mogelijks versterken van een zekere autonomie van onze Orde. Gelet op de noodzaak om zowel bij de Franse als Nederlandse Orde bij de Balie te Brussel onder dezelfde deontologische regels te vallen en de de nodige flexibiliteit te hebben om in te spelen op nieuwe tendensen, behoeften en gebruiken, heb ik verschillende versies van wat ik, misschien wat ongelukkig, de opt-out heb genoemd. Een systeem waarbij, indien er verschillen zouden zijn in reglementen tussen de OVB en OBFG, wij als Brusselse balie de mogelijkheid zouden hebben om, na een eventuele overlegperiode, deze regels niet toe te passen en gezamenlijk met de Franse Orde een regel uit te werken. Het zou mijns inziens niet aanvaardbaar zijn dat de 8000 Brusselse advocaten, meer dan de Vlaamse of Waalse balies, hun stempel niet op een of andere manier kunnen drukken op het beleid Dit voorstel stond voor discussie en overleg open en heeft geleid tot het voorstel van alarmbelprocedure dat met overweldigende meerderheid door de Raad, zowel als bij onze afgevaardigden bij de OVB werd aangenomen. Er werd in dit kader, zowel ten aanzien van de minister, als ten aanzien van de OVB gelobbied. Wordt vervolgd.

De voornoemde eigenheid van Brussel en onze Balie, maar ook de algemene tendensen in ons beroep, heeft mij bovendien gesterkt in de overtuiging dat wij er alle belang bij hebben de Brusselse uitstraling te versterken. In het verleden is immers gebleken dat de internationalisering van onze Orde mee aan de basis ligt van de gezonde situatie waarin het merendeel van onze advocaten en onze Orde zich bevinden. In internationale context moeten wij de Brusselse kaart uitspelen (Brussel verkoopt in het buitenland beter dan België) en spreken we aldus altijd over onze Balie, met weliswaar 2 structuren en 2 stafhouders. Ik wens hier uitdrukkelijk mijn medestafhouder van de Franse Orde : Pierre Sculier van ganser harte te bedanken. Pierre, het was ontzettend aangenaam en productief om met jou niet enkel als homoloog, maar tevens als goede vriend – en dat is geen ijdel woord – deze Brusselse Balie te hebben mogen leiden. Ik wil je bedanken dat je, zoals ik altijd heb geprobeerd, in het belang van de Balie hebt gehandeld en je nooit het laken naar je toe hebt proberen te trekken. Wij bezochten samen de korpsoversten, de minister, de Brusselse burgemeester en organiseerden samen de Incubator en de discussie over het PH2 rapport en last but not least het European Lawyers Congress. Een activiteit, enerzijds gericht op de andere Europese stafhouders die allen zeer enthousiast waren over de organisatie, de uitwisseling van informatie en de richting die men zou wensen uit te gaan. We hebben in steering committees gereflecteerd over de perimeter van het beroep, de erelonen (pactum de quota litis, dychotomie …etc), samenwerking met andere beroepen en het beroepsgeheim en de vertrouwelijkheid van de briefwisseling, waarbij een vijfde vrij topic vooral handelde over de Legaltech en de proportionaliteitsregel bij regelgeving. In de Plenaire Vergadering werd dan uitvoerig gedebateerd over deze topics. We kregen input van vertegenwoordigers van verschillende landen, zoals ondermeer Polen, Frankrijk, Nederland, Spanje, Italie, Luxemburg. Duitsland en Zwitserland. Er werd een motie tot eenmaking van de Europese deontologische regels ondertekend, welke in de gang tegenover de Braffortzaal wordt uitgehangen. Anderzijds was de ativiteit ook gericht tot al de advocaten van de Nederlandse en Franse Orde, die konden deelnemen aan de sluitingsceremonie en het walking dinner met dansfeest.

Ik had u ongetwijfeld nog talrijker verwacht, maar gelet op de weerklank die dit congres ook in het buitenland heeft gehad, niettegenstaande het gaat om een eerste editie, kan de ingeslagen weg, mijns inziens, worden voortgezet.

Ik zou willen eindigen met de woorden van de Spaanse dichter Antonio MACHADO :

Todo pasa y todo queda,
Pero lo nuestro es pasar,
Pasar haciendo caminos,
Caminos sobre la mar.

Nunca persequí la gloria,
Ni dejar en la memoria
De los hombres mi canción

Ik zou daar aan willen toevoegen :

Pero he andado el camino que era el mio.

Dank u wel.