ohn-John Ackaert, secretaris van de Raad van de Orde

AV 19 juni 2018

Verslag van de Secretaris van de Raad van de Orde

Hooggeachte en geachte confraters,

Ik heb het genoegen om u, als secretaris van de Raad van de Orde, verslag te geven over de werkzaamheden van onze Raad gedurende het voorbije gerechtelijk jaar.

De Raad is het voorbije jaar zo’n 20 keer samengekomen: tweewekelijks op maandag, telkens van 16u tot vaak na 20u. Ik hoor u van hier al luidop denken: “En waar houdt die Raad zich nu in hemelsnaam mee bezig?”

Inschrijvingen en Weglatingen

Een van de belangrijkste taken van de Raad bestaat in het goedkeuren van inschrijvingen en weglatingen van (i) de stagiairs op de lijst van stagiairs, (ii) van advocaten op het tableau, (iii) van buitenlandse advocaten op de EU-lijst of de B-lijst, (iv) van stagemeesters op de lijst van stagemeesters en (v) van advocaten op de lijst van de juridische tweedelijnsbijstand.

Het bijhouden van de lijst van stagemeesters is overigens sedert lang een deontologische verplichting, doch sedert twee jaar wordt van onze kandidaat-stagemeesters verwacht dat zij voorafgaand een aanvraag indienen om op deze lijst te staan. Op die manier waakt de Raad ook over de vereiste kwaliteiten die wij van onze kandidaat-stagemeesters mogen verwachten.

Tevens houdt de Raad ook vergaderingen “zoals in tucht”. Dit zijn de procedures die gericht zijn op het al dan niet toelaten of het (mogen) blijven op een voormelde lijsten. Dit geldt overigens ook voor de lijst van ere-advocaten. Denkt u dus maar niet, beste confraters, dat zo’n eretitel u gratis en voor niks zal worden toegekend.

Reflexiedagen van de Raad

De Raad heeft begin oktober vorig jaar voor een reflectieweekend in het Spaanse Baiona vertoefd. Aldaar heeft zij zich op dag 1 gebogen over de verplichtingen binnen de stage alsook over de schorsing en de onderbreking van de stage. Op dag 2 stonden de werking en de nakende hervormingen binnen het Bureau van Juridische Bijstand (het “BJB”) op de agenda.

Het verplichte quorum van het aantal aanstellingen in het kader van het BJB en de tweedelijnsbijstand van onze stagiairs werd aldaar gereduceerd van 15 naar 5 dossiers. Voorts wordt het principe gehuldigd dat zij moeten aantonen dat zij zich over de periode van drie jaar op bijzondere wijze hebben ingezet voor of betrokken waren bij de balie, hetgeen onder meer, doch niet uitsluitend, kan geschieden door hun deelname aan de openingsconferentie van het VPG, de rouwhulde dan wel deze illustere algemene vergadering. Ten slotte zullen zij vanaf hun tweede stagejaar de verplichte permanente vorming moeten onderschrijven en zodoende 20 punten per jaar moeten halen.

Werking Secretariaat

De professionalisering van de werking van het secretariaat van onze Orde was van in den beginne één van de stokpaardjes van onze Stafhouder-elect. Slechts luttele weken na zijn aanstelling werd de gebruikelijke communicatie per brief integraal vervangen door het elektronisch bericht, kortweg ook e-mail genoemd, met uitzondering van de documenten die een originele handtekening vereisen.

Ook een herstructurering van het personeel van de Orde drong zich in de loop van de voorbije twee jaar, dewelke inmiddels afgerond werd zonder verplichte afvloeiingen. Op dit ogenblik beschikt de Orde opnieuw over een volledige ploeg van 4 fulltime tewerkgestelde medewerksters op het secretariaat in het gerechtsgebouw. Waar de nodige veranderingen binnen het secretariaat vorig jaar nog de nodige kinderziektes en overgangsproblemen met zich meebrachten, kunnen we nu vaststellen dat de professionalisering en herstructurering zich vertaald heeft in een veel vlottere wijze van communiceren alsook in een vermindering van de werkingskosten van onze balie. Als het goed is, mag dat ook eens gezegd worden, toch?

Representaties

De Stafhouder en de leden van de Raad zorgen traditioneel voor de nodige vertegenwoordiging van de Nederlandse Orde in het binnen- en buitenland. Dit heeft inmiddels ook geleid tot de ondertekening van twee verbroederingsverdragen met de balies van Barcelona en Madrid. “And what’s in it for me?” hoor ik u stilletjes denken. Wel, ten eerste zal het onze stagiairs in de mogelijkheid enkele weken stage te lopen binnen een van deze balies, en zodoende professionele erasmus-ervaringen opdoen aldaar. Ten tweede zal dit ook de informatie-uitwisseling over recht, rechtsleer en rechtspraak tussen de verschillende balies ten goede komen. Tenslotte zullen doorverwijzingen naar buitenlandse confraters vergemakkelijkt worden, in het bijzonder wanneer u bv. niet meteen beroep kan doen op een internationaal netwerk binnen of buiten uw kantoor.

European Lawyers Congress

Klap op de vuurpijl was het European Lawyers Congres dat zeer recent plaatsvond op 1 juni jl. Mijnheer de Stafhouder zal hierover zo dadelijk uitgebreid verslag uitbrengen.

Brexit

De uittreding van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie, beter bekend als de “Brexit”, had er vorig jaar op dit eigenste moment al 3 ongetwijfeld bijzonder intelligente advocaten toe gebracht om hun weglating te vragen van de EU-lijst om zich in te schrijven op het tableau. Na de vele demarches en diplomatieke tussenkomsten vanwege onze Stafhouder, al dan niet tijdens zijn representaties, om de bijzonder positie van balie van Brussel, balie hoofdstad van Europa te promoten, is dit aantal op heden opgelopen tot 16.

Ereloonadviezen

De Raad bracht dit jaar ook een 20-tal ereloonadviezen uit. Wanneer uw cliënt om een of andere reden niet akkoord kan of wil gaan uw gevraagde erelonen, kan de Raad gevat worden met verzoek een advies uit te brengen over uw aangerekende prestaties. In het verleden lieten deze adviezen soms wat op zich wachten, doch sedert de laatste twee jaar zijn we zo goed als “bij” met elk van de aanhangig gemaakte dossiers, met dank aan Mr. Walter Broothaers, onder wiens leiding deze dossiers op bijzonder professionele wijze gecoördineerd werden.

Adviezen magistratuur

Indien u in uw verdere carrière ooit overweegt om de overstap te maken naar de magistratuur, dan zal de Raad ook verzocht worden om advies over uw kandidatuur als magistraat uit te brengen. Deze adviezen werden ook dit jaar steevast nauwkeurig door verschillende leden van de Raad opgemaakt, om ze vervolgens aan de Hoge Raad van Justitie over te maken.

Overleg FO

Een goede verstandhouding met onze confraters van de Franse Orde is en blijft een belangrijke aangelegenheid. Hoewel de verstrekking en uitwisseling van informatie tussen beide Ordes voorlopig nog beperkt blijft tot verslaggeving van elkaars PV’s, hielden Stafhouders Patrick Dillen en Pierre Sculier quasi wekelijks informele overlegmomenten, hetgeen de vlotte samenwerking tussen beide Ordes ongetwijfeld ten goede komt.

Arbeidsongeschiktheidsverzekering

Last but not least heeft de Raad, en dit op persoonlijk initiatief alsook na ettelijke inspanningen van de Stafhouder, een nieuw overeengekomen polis met Precura afgesloten waarin de voorwaarden van de arbeidsongeschiktheidsverzekering voor onze advocaten aanzienlijk verbeterd werd.

U vindt overigens een meer gedetailleerde beschrijving van al deze hiervoor vermelde werkzaamheden van de Raad terug in de gepubliceerde processen-verbaal op het privaat luik.

Ik heb gezegd, en ik dank u, ook voor uw aandacht.

John-John Ackaert